Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 2.174.347 CP

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 2.174.347 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 7.741.456 CP

Ngày 15/7/2022: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 7.741.456 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng…

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 974.347 CP – không còn là cổ đông lớn

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 974.347 CP – không còn là cổ đông lớn – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – Mã chứng…

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 800.000 CP

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 800.000 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu…

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 400.000 CP

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 400.000 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu…

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT – đã mua 5.000.000 CP

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT – đã mua 5.000.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Giáp – Chức vụ hiện nay tại TCT36: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.542.302 CP (tỷ…

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 7.231.023 CP

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 7.231.023 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ…

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 8.000.000 CP

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 8.000.000 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ…

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 3.979.856 CP

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 3.979.856 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu…

Ông Nguyễn Đăng Hiếu – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 543.587 CP

Ông Nguyễn Đăng Hiếu – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 543.587 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Hiếu – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 761.166 CP (tỷ lệ 0,75%) – Tên của…