Chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới để thay đổi cách thức và quy trình làm việc. Chúng tôi sớm nhận ra rằng việc áp dụng BIM có thể tiết kiệm chi phí quy tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Nhờ ứng dụng công nghệ BIM, chi phí xây dựng tiết kiệm khoảng 10% (trong đó giảm lãng phí về vật liệu xây dựng khoảng 20%); giảm thời gian thi công xây dựng khoảng 10% so với tiến độ được phê duyệt; giảm thời gian thiết kế, điều chỉnh thiết kế khoảng 10%; giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế khoảng 40%.