Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 8.000.000 CP

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 8.000.000 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ…