Nguyễn Đăng Thuận (ko phải sửa)
Thượng Tá/ Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thuận
Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám Đốc

Sinh năm 1978, quê quán Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An, quốc tịch Việt Nam. Ông Thuận tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2002, bằng cử nhân Tài chính doanh nghiệp. Tháng 6/2016, ông Thuận bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện tại Học viện Tài chính

Quá trình công tác:

 • 11/2002 – 08/2003  Nhân viên kinh tế Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
 • 09/2003 – 12/2003  Học viên Trường Quân sự Quân Khu III
 • 01/2004 – 09/2006 Trợ lý tài chính Xí nghiệp 36, Binh đoàn 11
 • 10/2006 – 09/2009 Trợ lý phòng tài chính Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Thương mại 36
 • 10/2009 – 09/2011 Phó Giám đốc Xí nghiệp 63, Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Thương mại 36
 • 10/2011 – 11/2011 Phó Giám đốc Xí nghiệp 63, Tổng công ty 36-BQP
 • 12/2011 – 05/2012 Quyền Giám đốc Công ty 36.70, Tổng công ty 36-BQP
 • 06/2012 – 02/2013 Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Tổng công ty 36-BQP
 • 03/2013 – 04/2016 Phó Tổng Giám đốc TCT36 kiêm Giám đốc 36.67
 • 05/2016 – 17/11/2020 Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP kiêm Giám đốc công ty 36.67
 • 17/11/2020 – nay Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP kiêm Giám đốc công ty 36.67
Email liên hệ: thuan@36corp.com