Mai DUng
Bà Mai Thùy Dung
Thành viên HĐQT

Sinh năm 1993, nơi sinh Điện Biên, quốc tịch Việt Nam. Bà Dung tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Quá trình công tác:

  • 10/2015 – 12/2021: Chuyên viên phòng Kinh doanh – Công ty CP Vận tải  và thương mại Anh Quân
  •  12/2021 đến nay: Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty CP Vận tải và thương mại Anh Quân