z2241955645171_c0289f3cbbeb609a78dba4f7f9cef009
Trung tá Cao Ngọc Đính
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẤU THẦU

Sinh năm 1973, quê quán Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định. Ông Đính tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải (1996 – 2002), Bằng Thạc sỹ chuyên ngành “Xây dựng đường Ô tô và đường Thành phố” trường Đại học Giao Thông Vận tải (năm 2012)

Quá trình công tác:

  • 08/1993 – 04/2007 Nhân viên, Công ty Công trình Giao thông 228
  • 05/2007 – 10/2009 Phó BĐH các công trình khu vực Thái Nguyên, CTCP xây dựng CTGT 228
  • 11/2009 – 07/2011 Phó phòng Kỹ thuật – KH, CTCP Xây dựng CTGT 228
  • 08/2011 – 06/2015 Nhân viên Phòng Dự án Đấu thầu, Tổng công ty 36
  • 07/2015 – 05/2017 Phụ trách Phó Ban quản lý Dự án B6, Tổng Công ty 36 – CTCP
  • 06/2017 – 05/2020 Phụ trách Phó ban QLDA Bất động sản, Tổng công ty 36 – CTCP
  • 06/2020 – 21/12/2020 Quyền Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Tổng công ty 36 – CTCP
  • 21/12/2020 – 28/2/2023 Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Tổng công ty 36 – CTCP
  • 01/03/2023 – nay Trưởng phòng Kế hoạch Đấu thầu, Tổng công ty 36 – CTCP