Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 656.300 CP

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 656.300 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu…

Nguyễn Văn Hiền – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 103.300 CP

Nguyễn Văn Hiền – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 103.300 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hiền – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Tên của người…