Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 2.174.347 CP

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã bán 2.174.347 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Quân – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu…

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 7.741.456 CP

Ngày 15/7/2022: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 7.741.456 CP – Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng…