Đặng Tiến Dũng – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 20.000 CP

Đặng Tiến Dũng – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 20.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Tiến Dũng – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Tên của…