Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT – đã bán 1.000.000 CP

  Ông Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT – đã bán 1.000.000 CP: – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Giáp – Chức vụ hiện nay tại TCT36: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: G36 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.901.977 CP…