Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng Công ty 36 – CTCP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G36 như sau: Tên tổ chức phát hành  TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP Mã chứng khoán  G36 Mã ISIN  VN000000G367 Sàn giao dịch  UpCOM Loại chứng khoán…