Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty 36; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống UpCom