Công bố thông tin về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung, và Quy chế nội bộ quản trị công ty

Thông tin đính kèm 1. Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của TCT36 2. Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty 3. Điều lệ sửa đổi và bổ sung lần thứ 2 – TCT36 4. Quy chế nội…